DD Amtek, tel. 225 341 401, 777 114 070,    e-mail: info@ddamtek.cz   
logo

Radiokomunikační a měřicí technika, antény, kabely,
englishEnglish   Hlavní strana | Produkty | Speciální nabídka | Bazar | E-obchod | Informace | Kontakt | Odkazy

Obchodní podmínky


Prodávající

Firma DD AMTEK s.r.o. (IČ 28458095), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 142977, podnikající na adrese Lužná 591/4, Praha 6.

Kupující

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je koncovým spotřebitelem, pokud nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani individuální smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelským subjektem, pokud nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí Obchodním zákoníkem. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a navíc všechny fyzické osoby, které při svém nákupu uvádí IČO nebo DIČ nebo které uvádí dodatek obchodního jména nebo název firmy.

Cena zboží

Aktuální cena zboží je uvedena v katalogu v internetovém obchodu DD Amtek. Cena může být rovněž sdělena telefonicky nebo e-mailem nebo je uvedena na cenovce u zboží v prodejně. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění kupujícího. Pozdější změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného kupujícím, má kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to pouze na základě telefonické nebo emailové žádosti kupujícího. Cena při nákupu prostřednictvím internetového obchodu může být odlišná od ceny objednané ostatními způsoby a je zpravidla nižší, kvůli zvýhodnění internetového obchodu, při kterém jsou některé procesy automatizovány.

Objednávky, nákup a dodání zboží

Kupující může nakupovat zboží ze sortimentu prodávajícího osobně, nebo objednávat zboží telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu. V případě, že kupující provede objednávku prostřednictvím internetového obchodu, platí vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu je prodávajícím standardně dodáváno formou expresní zásilky na dobírku. Pokud kupující požaduje jiný způsob dodávky, musí na to prodávajícího výslovně upozornit formou poznámky k objednávce a navíc e-mailem nebo telefonicky. K celkové ceně objednávky se připočítává částka nezbytná k pokrytí nákladů na dopravu. Tato částka v sobě zahrnuje poštovní poplatky, pojištění zásilky, balné a dobírku a závisí na hmotnosti, rozměrech a ceně zásilky.

Objednávka se považuje za vyřízenou okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo u speciálního zboží, dováženého na objednávku, požadovat zaplacení zálohy. Výše zálohy se odpočítává od celkové ceny zboží.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího výřízení buď bez udání důvodu nebo pokud zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Obvyklá dodací doba zboží, objednaného v internetovém obchodě, je 2 pracovní dny. V některých případech, podle provozních možností prodávajícího nebo při čekání na dodávku, je zboží expedováno zhruba do týdne. Pokud je z nějakého důvodu předpokládané dodání delší (delší dodací lhůty od výrobců apod.), je o tom zákazník informován e-mailem, pokud platný e-mail uvedl při své objednávce. Na stav objednávky a předpokládanou dodací lhůtu je možné se informovat u prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Objednává-li zákazník zboží přes internet s následným osobním odběrem, potvrzuje prodávající pouze to, že zboží je, či bude v dohodnutém termínu, pro kupujícího v provozovně rezervováno. Při osobním převzetí zboží objednaného v internetovém obchodě, platí cena uvedená v katalogu v internetovém obchodu a neúčtují se k ní žádné další poplatky. Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím, tímto okamžikem také přechází kompletní vlastnická práva ke zboží na kupujícího.

Nevyzvedne-li si kupující objednané zboží do 3 dnů po dohodnuté době odběru, má prodávající právo dle svého uvážení objednané zboží prodat jinému zákazníkovi a případně tak prodloužit dodací lhůtu pro kupujícího.

Platební podmínky

Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupujícímu je vystaven daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet prodávajícího na základě dokladu, který mu bude zaslán e-mailem, faxem nebo předán osobně. Při dodání zboží pak kupující obdrží daňový doklad.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má kupující, v případě nákupu přes internet, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako koncový spotřebitel, tzn. nikoliv jako podnikatelský subjekt. Toto právo zaniká, pokud měl kupující možnost si zboží prohlédnout při osobním odběru. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Před vrácením zboží musí kupující prodávajícího o této skutečnosti informovat e-mailem nebo písemně. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky: - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, - zboží musí být v původním obalu, - zboží s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).

Kupujícímu bude zaslán e-mailem dobropis, který musí podepsat a vrátit jej prodávajícímu spolu se zbožím.

Kupující nemůže zaslat vrácené zboží na dobírku.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smoluvy v následujících případech: - u dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, - u dodávky zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, - u dodávky počítačových programů, elektronických map a dokumentů v elektronické formě, porušil-li kupující jejich originální obal, - na dodávku knih a časopisů

Vrácení peněz

Peníze budou při splnění podmínek odstoupení od smlouvy vráceny kupujícímu prostřednictvím bankovního převodu do 4 týdnů po vrácení zboží, proto musí kupující vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přeje peníze zaslat. Za vrácené zboží je možno vrátit pouze čistou cenu zboží bez dopravních a jiných nákladů.

Odpovědnost za vady

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Prodávající používá osobní údaje kupujícího výhradně pro účely vystavení daňového dokladu zákazníkovi a adresaci zásilek a nepředává tyto údaje žádným dalším osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytné pro doručení zboží kupujícímu.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2008.