DD Amtek, tel. 225 341 401, 777 114 070,    e-mail: info@ddamtek.cz   
logo

Radiokomunikační a měřicí technika, antény, kabely,
englishEnglish   Hlavní strana | Produkty | Speciální nabídka | Bazar | E-obchod | Informace | Kontakt | Odkazy

Reklamační podmínky


Všeobecná ustanovení

Tyto reklamační podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené od prodávajícího (dále jen "zboží") a v záruční době na něj kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). Prodávajícím je firma DD AMTEK s.r.o. (IČ 28458095), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 142977, podnikající na adrese Lužná 591/4, Praha 6. (dále jen "prodávající"). Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu na koupi zboží, které je předmětem reklamace. Tyto reklamační podmínky jsou v souladu s Občanským zákoníkem a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je kupujícím podnikatelský subjekt (na daňovém dokladu je uvedeno IČO a/nebo DIČ a/nebo firma), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem Obchodním zákoníkem (dále jen "zákon").

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu. Pokud tam není uvedena, je stanovena zákonem. U zboží použitého (bazarového, repasovaného) je záruční doba zkrácena na 6 měsíců, není-li uvedeno jinak. V případě, že se při užívání zboží kupujícímu vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat reklamaci. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

Vyřizování reklamací

Místem vyřizování Reklamace se rozumí provozovna prodávajícího, Lužná 591/4, Praha 6. Ke každé reklamaci je nutno předložit nebo zaslat písemnou žádost o reklamaci. Formulář žádosti si může kupující vyžádat od prodávajícího e-mailem nebo žádost napsat formou dopisu. V žádosti musí být uveden přesný popis závady, podmínky, za kterých byl výrobek provozován a kontaktní informace kupujícího.
V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím.
Kupující je rovněž povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím, spolu s originálem záručního listu, byl-li vydán, žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu.
Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.
V případě osobního předání reklamovaného zboží prodávajícímu bude vystaveno potvrzení o převzetí do záruční opravy. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě.
V případě, že kupující bude požadovat řešení reklamace formou opravy, má prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny prodávajícího, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky zpětného zaslání.
Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v následujících případech:
- vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím,
- výrobek byl používán k účelu, pro který nebyl určen
- vada vznikla v důsledku závady baterií, akumulátorů nebo elektronek, pro které platí odlišná lhůta životnosti
- vada byla způsobena v důsledku připojení nevhodného napájecího zdroje, v důsledku přepětí, přepólování, či jiného poškození vstupních a výstupních obvodů. Za vstupní a výstupní obvody se považují všechny konektory a přípojné body výrobku, na které je možno připojit vnější napájení, antény nebo přídavné obvody a periferie.
- došlo k poškození výstupních aktivních prvků vysílače nebo vstupních obvodů přijímače v důsledku vyššího PSV nebo v důsledku působení statické elektřiny
- pokud bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
- pokud byla vada způsobena v důsledku počítačových virů,
- pokud byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě
- pokud byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů, vyteklými bateriemi
- bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly.
Ve sporných případech je směrodatné stanovisko výrobce nebo servisního střediska prodávajícího.
Prodávající vystaví kupujícímu na vyžádání reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno datum přijetí reklamace, datum vyřízení reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.

Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení vzhledem k povaze zboží a vady. Pokud je reklamace oprávněná, má kupujicí právo požadovat náhradu přiměřených nákladů spojených s vyřízením reklamace. Pokud je reklamace neoprávněná, má prodávající právo požadovat úhradu na odstranění vady a případné další náklady. Tyto reklamační podmínky platí od 1.10.2008. Změny vyhrazeny.